Voorwaarden:

 

De klant (de persoon die een dier ter controle en / of behandeling aanbiedt aan Equidont*) dient akkoord te gaan met volgende voorwaarden (laatst aangepast 30/06/2021):

 

  • Wanneer omstandigheden als onveilig beschouwd worden, behoudt Equidont zich het recht een behandeling te weigeren of stoppen. In de meeste gevallen wordt sedatie toegepast. De risico's van een inspuiting / sedatie zijn gering in vergelijking met de risico's van een onderzoek en behandeling bij een ongesedeerd paard. De klant is echter op de hoogte dat elk diergeneeskundig ingrijpen een bepaald risico inhoudt. 
  • De diensten dienen contant betaald te worden of bij factuur voldaan te worden binnen de 30 dagen vanaf de factuurdatum. Voor iedere onbetaalde factuur zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest vanaf de factuurdatum worden aangerekend met een minimum van 12 % per jaar. Bovendien zal een schadevergoeding worden aangerekend, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Die schadevergoeding zal nooit kleiner zijn dan 10 % van het bedrag van de facturen en zal minimum € 60.00 bedragen. In geval van niet – of gedeeltelijke betaling van een factuur op de gestelde vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
  • Alle dieren die aangeboden worden voor een behandeling, worden beschouwd als normaal hanteerbaar, niet-drachtig, gevaccineerd tegen tetanus, "niet-voedselproducerend", hebben geen gekende gezondheidsproblemen en zullen niet deelnemen aan wedstrijden binnen de 7 dagen na behandeling, tenzij anders vermeld door de eigenaar / verantwoordelijke / klant. Mogelijke bijkomende risico's bij de behandeling van paarden die niet voldoen aan de voorgenoemde beschouwingen, worden besproken met en zijn dan ook ten belope van de klant.
  • Equidont is verzekerd voor een waarde tot 500.000 euro en aansprakelijkheid is ten alle tijde beperkt tot dit bedrag. Wanneer een dier als waardevoller wordt geschat, dient dit vermeld te worden vóór het onderzoek van het dier. Vergoeding van indirecte schade is steeds uitgesloten.

 

* Equidont: Dierenarts Evelien Dhondt (ordenummer 5999)

Adres voor correspondentie: Beelkestraat 2, 9771 Nokere

Ondernemingsnummer: 0711.872.013