Voorwaarden:

 

De klant (de persoon die een dier ter controle en / of behandeling aanbiedt aan Equidont*) dient akkoord te gaan met volgende voorwaarden (laatst aangepast 30/06/2021):

 

 • Wanneer omstandigheden als onveilig beschouwd worden, behoudt Equidont zich het recht een behandeling te weigeren of stoppen. In de meeste gevallen wordt sedatie toegepast. De risico's van een inspuiting / sedatie zijn gering in vergelijking met de risico's van een onderzoek en behandeling bij een ongesedeerd paard. De klant is echter op de hoogte dat elk diergeneeskundig ingrijpen een bepaald risico inhoudt. 
 • De diensten dienen contant betaald te worden of bij factuur voldaan te worden binnen de 30 dagen vanaf de factuurdatum. Voor iedere vervallen factuur zal één kosteloze herinnering verstuurd worden die een termijn van 14

  kalenderdagen biedt om de factuur alsnog te betalen. In geval de herinnering via brief wordt verstuurd, wordt er bijkomend rekening gehouden met 3 werkdagen. Na het verstrijken van deze termijn worden volgende vergoedingen aangerekend:
  1° Een verwijlintrest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten beoogd in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
  2° Een schadevergoeding waarvan het bedrag overeenkomt met:
  a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,01 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
  3° Een vergoeding voor de rappelkosten en de portokosten voor het verzenden van herinneringen bij niet-betaling van drie vervaldata in geval van recurrente facturen (regelmatige levering van goederen en diensten gedurende een jaar). Per herinnering wordt er een kost van 7.5 euro aangerekend. Hiernaast kan de werkelijke portokost per herinnering gevorderd worden.

 • Alle dieren die aangeboden worden voor een behandeling, worden beschouwd als normaal hanteerbaar, niet-drachtig, gevaccineerd tegen tetanus, "niet-voedselproducerend", hebben geen gekende gezondheidsproblemen en zullen niet deelnemen aan wedstrijden binnen de 7 dagen na behandeling, tenzij anders vermeld door de eigenaar / verantwoordelijke / klant. Mogelijke bijkomende risico's bij de behandeling van paarden die niet voldoen aan de voorgenoemde beschouwingen, worden besproken met en zijn dan ook ten belope van de klant.
 • Equidont is verzekerd voor een waarde tot 500.000 euro en aansprakelijkheid is ten alle tijde beperkt tot dit bedrag. Wanneer een dier als waardevoller wordt geschat, dient dit vermeld te worden vóór het onderzoek van het dier. Vergoeding van indirecte schade is steeds uitgesloten.

 

* Equidont: Dierenarts Evelien Dhondt (ordenummer 5999)

Adres voor correspondentie: Beelkestraat 2, 9771 Nokere

Ondernemingsnummer: 0711.872.013